Kuulijasta keskustelijaksi, kohteesta vertaiseksi

Powerpoint symboloi puhujan valtaa

Screen Shot 2018-04-23 at 20.25.16Kesällä 2013 järjestettyä brittiläistä LibCampiä kuvattiin tilaisuudeksi, jossa ei ole “ennaltamäärättyä ohjelmaa, eikä pääpuhujia. Se on Powerpoint-vapaa vyöhyke.” Samaan ilmaisuun oli edellisvuonna päädytty Löykkiön kirjastossa, keskusteluissa Cyc4lib-järjestäjien Mace Ojalan ja Jukka Pennasen kanssa.

Lienee yhdentekevää, kuka määritelmän ensimmäisenä lausui ääneen, mutta se tarttui nopeasti ja muodostui myös Powerpoint-vapaa vyöhyke – nimisen kirjan punaiseksi langaksi. Viittaus Powerpointiin on kommentti uudenlaisten tilaisuuksien ja toimintamuotojen puolesta; sellaisten, joissa osaamista ja ajattelua jaetaan ja edistetään yhdessä.

Powerpoint on usein suhteellisen yksisuuntaisen viestinnän ilmentymä: yksi esittää, muut kuuntelevat. Powerpoint symboloi massaluentoja ja suuria konferensseja, joissa aikaa on korkeintaan yleisökysymyksille, ei varsinaiselle keskustelulle. “Mikään ei tapa motivaatiota ja innostusta kuten 300-paikkainen auditorio ja PowerPoint-esitys.” Twitterissä liikkuneen meemin perusteella motivaatio ja innostus eivät ole ainoita uhreja: “Joka kerta, kun joku lukee esityksensä suoraan (Powerpointeista) lavalla, kuolee panda”.

Kyse ei ole siitä ovatko ppt-esitykset hyviä vai vähemmän vaikuttavia, eikä siitä onko yhdellä dialla liikaa tekstiä ja niukasti havainnollisuutta. Kyse on viestintätavan ja tilaisuuksien logiikan eroista: kenellä on sananvalta ja tulkintaoikeus, puhujalla vai osallistujilla; kuka jakaa puheenvuorot.

IMG_1572Kritiikistä huolimatta löykkiöläiset ovat kaikkia suuruusluokkia ja lajityyppejä edustavien ammatillisten kokoontumisten ystäviä. Innoituksen hetkiä on koettu IFLA:n WLIC-kongressissa ja ahaa-elämyksiä kirjastopäivillä.

Perinteisillä konferensseilla on tehtävänsä alaan vaikuttavien trendien esittelijöinä ja ammattikunnan yhteisyyden ilmentäjinä. Ne tarjoavat mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja keskusteluihin, mutta useimmiten virallisen ohjelman ulkopuolella.

Kaikki opetuskaan ei voi perustua vertaisoppimiseen. Luentosalissa, seminaarihuoneessa ja paneelikeskustelussa kuitenkin on selvää, kenellä on puheenvuoro ja kuka puolestaan on yleisöä. Esittäjä on auktoriteetti, kuulija kohde. Monenkeskeinen, vuorotellen, yhdessä ja erilaisina muodostelmina joustavasti etenevä seminaari tai hankekokous helpottaa jakamista ja uusien ideoiden syntyä. Epäkonferenssien puolestapuhujat muistuttavat, ettei oppiminen ei lopu, kun kello lyö neljä tai väki purkautuu koulutustilasta kahville. Epävirallisissa tilanteissa tapahtuu niissäkin oppimista.

PPT-vapaa vyöhyke -kirjan esittelemät esimerkit muistuttavat paljon puhuttujen muinaisten kreikkalaisten käyttämää seminaarin kantamuotoa, taimitarhaa, jossa siemenestä kasvatetaan yhdessä suurempaa. Ennen kaikkea Powerpoint symbolina liittyy kirjan keskeiseen teemaan, oppimiseen.

Miten voimme olla samalla kertaa oppilaita ja opettajia, asiantuntijoita ja tiedon vastaanottajia? Kuinka erilaisten joukkojen jäsenten osaaminen muuttuu yhteiseksi? Millainen johtaminen, yhteistyömuodot, ympäristöt ja tilat tukevat tätä? Miten osallistujat sitoutetaan verkostotoimintaan? Voiko perinteisten konferenssien korokkeelta esiintyvät puhujat korvata keskustelua rohkaisevammalla mallilla?

Epäkonferenssit, asiakkaiden makerspace-verstaat ja innovaatiot

IMG_3650Perinteisissä konferensseissa aiheet, niiden käsittelytavat ja kestot on määrätty ennalta, eikä suunnitelmia muuteta kesken kaiken. Samanlainen toimintatapa liittyy yleensä myös kehittämishankkeisiin ja verkostoyhteistyöhönkin.

Uusissa verkostoissa, epäkonferensseissa, kokeilevassa kehittämisessä ja kollaboratiivisesti johdetuissa ympäristöissä suunnitelmat, aikataulut ja tavoitteet määritellään yhdessä. Valmista agendaa ei välttämättä edes ole tai ainakin se on avoin muutoksille.

Samaan ilmiöön liittyviä prisman sivuja ovat myös avoimet ja etenkin osallistavat innovaatiot. Muutoinkin kirjassa esiteltäviä kohteita yhdistää sana yhdessä! Toinen yhdistävä seikka on, ettei epä-alkuisissa asioissa ja osallistavissa ja avoimissa yhteistyökuvioissa lopputulos ole aina se, mitä ennalta ajateltiin.

Asiakkaille tarjottavissa makerspace-tiloissa ja värkkäämistyöpajoissa syntyy odottamattomia tuloksia, uusia verkostoja, tuoreita toimintamuotoja. Loppu ei ole selvillä aloitettaessa. Tämä ei tee hankkeista tai koulutuksista hyödyttömiä.

IMG_4459Keskeistä on toiminta yhdessä ja tasavertaisina. Silloin voivat toteutua osallistaminen ja osallistuminen, joissa saadaan aikaan enemmän kuin yksilötyönä. Näin voidaan toimia yhtä lailla kirjaston sisällä, kirjastojen kesken, kirjaston ja kumppaneiden välillä ja asiakkaiden kanssa. Tärkeää on, että asiantuntijoita eivät ole vain etabloituneet spesialistit ja kokeneimmat ammattilaiset.

Osaamistaan voivat jakaa ja muiden tietämystä rikastaa myös nuoret, uudet, maallikot, kumppanit ja käyttäjät.

Teksti on kirjasta Päivi Jokitalo: Powerpoint-vapaa vyöhyke. Avain, 2013

Samaa tematiikkaa on käsitelty hiljattain mm. blogitekstissä Seminaari on kuollut – eläköön kohtaaminen https://www.sitra.fi/blogit/seminaari-kuollut-elakoon-kohtaaminen/

Luukku 17: Hyvinvointia oppimiseen

Samat aivot kesät talvet

img_8706Kymmenien tuhansien vuosien kuluessa kehittyneet aivomme ja parinkymmenen vuoden ajan käytössä olleet digipalvelut eivät toimi yhteen saumattomasti. Oppiminen edellyttää vuorovaikutusta, läsnäoloa, keskittymistä.

Nk. diginatiivien aivot eivät eroa meidän keski-ikäisten otsalohkoista ja aivokurkiaisista – ainakaan ennen kuin altistuvat yhtäaikaisille, monikanavaisille, runsaslukuisille ärsykkeille.

Oppijan on kyettävä odottamaan palkintoa, siirtämään päämäärän saavuttamisesta syntyvää mielihyvää oppiakseen tehokkaasti. Välitön palkkio, klikkaukset, tykkäykset, nopeat kommentit eivät edistä syvää oppimista, vaikka saattavatkin motivoida ja innostaa.

Artikkelissa muistutetaan myös aivoterveydestä, joka käsitteenä on uusi, mutta sen lanseeraamiseen on syynsä!

Muuan muassa nämä ja monet muut silmiä avaavat ajatukset sisältyvät luukusta 17 paljastuvaan kirjaan Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen, jonka on toimittanut Annarilla Ahtola. 

Ymmärrystä nuorten oppijoiden hyvinvoinnista

Vaikka kirja on suunnattu selkeästi opettajille, siitä innostuu kirjastoammattilainenkin. Vanhat aivot, uuden oppimisympäristöt – digitalisaatio evoluution haastajana (Nina Sajaniemi) –artikkelin lisäksi kirjoitukset Turvallinen vuorovaikutus kasvun ja oppimisen perustana (Aila Karppinen ja Pirjo Pihlava) ja Tietoinen läsnäolo – voimavaroja ja hyvinvointia kouluun (Maarit Lassander, Åse Fagerlund, Sari Markkanen ja Salla-Maarit Volanen) auttavat ymmärtämään oppijaa ja hänen tarpeitaan.

Aila Karppinen ja Pirjo Pihlava siteeraavat artikkelissaan opettajien kertomuksia rauhoittamiseen ja rauhoittumiseen liittyvistä esimerkeistä:

Luokka, jossa oli työrauhaongelmia, rauhoittui kevään aikana selvästi, kun opettaja otti käyttöön päivittäisen lukuhetken ruokailun jälkeen. Valot himmennettiin ja oppilaat saivat loikoilla patjoilla ja piirrellä pulpettivihkoon omalla paikallaan, kun opettaja luki Taru sormusten herrasta -kirjaa.

Ääneen lukemisessa on varhaisen vuorovaikutuksen elementtejä. Opettajan tasainen, rauhallinen ääni vie ajatukset pois arjesta johonkin kauemmas muistoihin ja mielikuviin, näkyttömään. Mieli rauhoittuu.

Kun opettaja lukee rankkoja tai ahdistavia kohtia kirjasta, oppilaat saavat kokemuksen, että aikuinen kestää pahat asiat ja kestää minunkin pahat puoleni.

Edellisen lisäksi monia muitakin kirjaan sisältyviä ja sen herättämiä ajatuksia voi peilata myös kirjaston vuorovaikutukseen nuorten käyttäjien kanssa. Pohjatiedoksi hankaliin tilanteisiin sopivat myös tekstit, jotka käsittelevät kiusaamisen vähentämistä, pienryhmien hyödyntämistä hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden rakentajina sekä artikkeli Hiljennä häirikkö hyvällä. 

Opettavan aikuisen hyvinvointi

img_8093Kirja tarjoaa aineksia myös opettavan aikuisten hyvinvointiin. Tietoisen läsnäolon hetket voivat vähentää niin lapsen kuin aikuisen levottomuutta ja parantaa keskittymiskykyä.

Valmentamismenetelmässä valmentajana toimiva esittää ajattelua eteenpäin ohjaavia kysymyksiä ja parhaimmillaan oppijat opettajan valmennuksessa tai opettajat rehtorin valmennuksessa löytävät niiden avulla ratkaisut.